Q&A compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang.

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB*) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders n.a.v. de coronacrisis verzorgt, is sinds deze week online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Een aantal van deze vragen die wij relevant vinden hebben wij hieronder uitgewerkt.

*SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie keert o.a. de kinderbijslag uit aan ouders.

1. Wat is vergoeding eigen bijdrage kinderopvang?

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (voor een deel) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd of ouders in deze periode de rekening van de kinderopvang toch betalen. Ook als ze geen gebruik konden maken van de kinderopvang.

2. Wie heeft recht op de compensatieregeling eigen bijdrage?

Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor compensatie door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximum uurtarief vergoed.

3. Over welke periode geldt de compensatie van de eigen bijdrage van ouders?

Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed van de overheid (SVB) over de periode van 16 maart tot 8 juni. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald door de overheid rond 8 juli.

Ouders die recht hebben op een compensatie, ontvangen eind juni een brief van de SVB. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

4. Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie van de gemeente ontvangt.

5. Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of de kinderopvangorganisatie?

Dit is afhankelijk van het uurtarief dat je betaalt. De overheid vergoedt het deel op jouw factuur tot het maximum uurtarief. Als het uurtarief dat je betaalt daarboven ligt vergoedt SKV het resterende deel met de facturatie over de maand juli.

6. Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of de kinderopvangorganisatie?

Dit is afhankelijk van het uurtarief dat je betaalt. De overheid vergoedt het deel op jouw factuur tot het maximum uurtarief. Als het uurtarief dat je betaalt daarboven ligt vergoedt SKV het resterende deel met de facturatie over de maand juli.

7. Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

8. Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?

Als je kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Peildatum hiervoor is 6 april. Je ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’). De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor betaalde eigen bijdrage. De gegevens bij de

Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum van 6 april zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders. Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

9. Is een kinderopvangorganisatie verplicht het deel boven het maximum uurtarief te vergoeden?

De kinderopvangorganisatie is niet verplicht om het deel boven het maximum uurtarief te vergoeden. Wij hebben echter besloten dit voor de periode 16 maart tot 8 mei wel te doen.

10. Worden ouders gecompenseerd voor contracten die na 6 april ingaan?

6 april is de peildatum die de Belastingdienst hanteert voor de compensatie van de eigen bijdrage. Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april en recht hebben op kinderopvangtoeslag, komen voor compensatie in aanmerking. Maar het is nog niet duidelijk hoe deze ouders zich hiervoor kunnen aanmelden.

11. Ik neem inmiddels meer contracturen af dan mijn contract op 6 april vermeldde. Word ik hiervoor wel gecompenseerd?

Extra contracturen die ingaan na 6 april worden niet gecompenseerd. Wanneer het gaat om extra uren in verband met noodopvang in de periode 16 maart tot 8 juni worden de kosten daarvan niet in rekening gebracht. Vanaf 8 juni stopt de noodopvang en is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor ouders die in de zorg werken in avond, nacht en weekenden (24-uurs noodopvang).

12. Mijn kind is gestart na 16 maart en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel de compensatie?

Normaal gesproken kun je tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is tot 8 juni, zul je dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet.

13. Mijn kind is net 4 jaar geworden maar de school laat pas na de zomervakantie weer nieuwe leerlingen toe, mag dat?

Nee, een school mag deze kinderen niet weigeren. Het kabinet heeft besloten dat alle kinderen vanaf 11 mei weer een deel van de tijd naar school gaan. Dat geldt ook voor 4-jarigen die nu voor het eerst naar school gaan. Het ministerie van OCW en het ministerie van SZW hebben dit op 6 mei laten weten naar aanleiding van de signalen dat sommige scholen kinderen die net 4 geworden zijn, niet willen laten instromen.

14. Wat is een gemeentelijke bijdrage?

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt een tegemoetkoming verstaan in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie stuurt je maandelijks een rekening voor het deel dat je zelf moet betalen, dat is de eigen bijdrage.

15. In sommige situaties betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de kinderopvang van een peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als jouw kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en je betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijg je dit gecompenseerd door SKV. Je krijgt jouw eigen bijdrage alleen terug wanneer je de rekeningen door bent blijven betalen. SKV heeft nog niet inzichtelijk per wanneer deze tegemoetkoming gaat plaatsvinden.

16. Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen je in dit geval om jouw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via www.mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijg je dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt jouw eigen bijdrage evenredig.

17. Ik werk thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee dit heeft geen gevolgen voor de periode tot 8 juni. Je hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

18. Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

19. Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen.

20. Hoe zit het met de informele kinderopvang? Kom ik ook voor compensatie in aanmerking nu ik mijn kind niet langer naar een oppas kan brengen?

Nee, de compensatie geldt alleen voor de formele kinderopvang, dus niet voor kosten die je maakt wanneer bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de buurt op jouw kind(eren) past.

21. Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?

Aan de noodopvang in de periode 16 maart tot 8 juni zijn geen kosten verbonden. Wanneer je als ouder met een cruciaal beroep een contract met SKV  hebt en jouw factuur hebt voldaan, word je net als alle andere ouders vergoed voor jouw eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief. Ook als je meer uren hebt afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang.

Na het lezen van deze Q&A heb ik nog vragen, kan SKV mij verder helpen?

Ja dat kan, op dit moment hebben wij het heel erg druk met het beantwoorden van alle vragen. Daarom hebben wij deze Q&A op de website gezet. Staat jouw specifieke vraag hier toch niet tussen dan kun je contact opnemen met Karin: 0347 – 36 66 66 (maandag, dinsdag, donderdag) / administratie@kinderopvangvianen.nl