Powered by JS Network Solutions

Aanvullende informatie

Op deze pagina vindt u informatie over verschillende onderwerpen. Neemt u gerust contact met ons op voor aanvullende informatie. We helpen u graag.

Ruilen
Het incidenteel ruilen van een dagdeel is mogelijk, klik hier om de spelregels te bekijken.

Voeding
Wij vinden gezonde voeding belangrijk en bieden de kinderen die bij ons komen gezonde en verantwoorde voeding aan. In ons voedingsplan staat wat wij de kinderen aanbieden. In het voedingsbeleid staat ook beschreven welke soorten flesvoeding er zijn voor baby's er standaard zijn en waarmee wij u vragen rekening te houden als uw baby borstvoeding krijgt.

Als uw kind ziek is
Een ziek kind heeft extra zorg nodig, wat leidt tot extra belasting op een groep. Kinderdagverblijven en BSO's zijn niet toegerust op de zorg voor zieke kinderen. Bovendien gaan wij ervan uit dat een ziek kind zich thuis het prettigst voelt. Daarom laten wij kinderen niet toe of vragen wij de ouders ze op te halen als een kind koorts heeft (+ 39 graden C), als er sprake is van een herkenbare besmettelijke kinderziekte, (Schema infectieziekten GGD) of als een kind hangerig en lusteloos is en daardoor niet met de groep mee kan komen. We houden altijd rekening met de gezondheid van het kind, de gezondheid van de andere kinderen in de groep, de belangen van de groep en de dienstverlening aan ouders. 

Medicijnen
In principe dienen de pedagogisch medewerkers geen medicijnen toe aan kinderen en voeren zij geen medische handelingen uit. Wel hebben alle pedagogisch medewerkers een geldig EHBO diploma, zodat zij bij kleine ongelukjes adequaat kunnen optreden. Vragen ouders om medicijnen toe te dienen op voorschrift van huisarts of specialist, dan vult een pedagogisch medewerker samen met de ouders een 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' in. Wij geven nooit paracetamol, ook niet op verzoek van de ouders, vanwege het gevaar van een koortsstuip.

Huisregels
Op onze locaties kennen wij huisregels, afspraken die duidelijkheid verschaffen hoe wij met elkaar omgaan. In de huisregels is ook aandacht voor veiligheid en gezondheid. Huisregels zijn voor medewerkers, ouders en kinderen, de huisregels voor ouders hangen op elke locatie op een centrale plaats.

Privacyreglement
Wij geven onze klanten graag duidelijkheid over hoe wij omgaan met het registreren, bewaren en ter inzage geven van hun persoonlijke gegevens. Klik hier voor privacyreglement van SKV en klik hier voor de bijlage van het privacyreglement.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Daarom hebben wij een klachtenregeling, we stellen het op prijs dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent. Zo kunnen we samen met u blijven werken aan een optimale dienstverlening. U kunt uw klacht mailen naar klachten@kinderopvangvianen.nl. Jaarlijks maken wij een openbaar jaarverslag van de klachten, dat wij voorleggen aan onze oudercommissie. Dit publiceren wij elk jaar omstreeks 1 juni op onze website. Het meest recente openbare jaarverslag klachten hier bekijken. 
Bent u onverhoopt niet tevreden over onze afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Informatie over de Geschillencommissie vindt u op
www.degeschillencommissie.nl


Disclaimer website

 1. Algemene informatie

  Dank voor uw bezoek aan www.kinderopvangvianen.nl en het lezen van onze disclaimer. Stichting Kinderopvang Vianen biedt kinderdagverblijf, peuterclub en buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

 2. Aanvaarding

  Op de inhoud en het gebruik van de website van Stichting Kinderopvang Vianen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Voorts behoudt Stichting Kinderopvang Vianen zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

 3. Informatie en aansprakelijkheid

  De informatie op de website van Stichting Kinderopvang Vianen is informatie van algemene aard en enkel voor kennisname. De informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar Stichting Kinderopvang Vianen garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend.

  Stichting Kinderopvang Vianen is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

  Stichting Kinderopvang Vianen is u graag van dienst om u in een vrijblijvend gesprek, telefonisch of via e-mail van specifieke informatie te voorzien.

 4. Verwijzingen

  Op de website van Stichting Kinderopvang Vianen kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen. Verwijzingen naar websites en andere bronnen die niet door Stichting Kinderopvang Vianen worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. Stichting Kinderopvang Vianen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waarnaar verwezen wordt

 5. Overeenkomsten

  De informatie op de website van Stichting Kinderopvang Vianen is vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden. Voorts kunnen op aan de website vermelde prijzen en/of tarieven nimmer rechten worden ontleend.

  Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent kinderopvang is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Stichting Kinderopvang Vianen.

 6. Persoonsgegevens

  Alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan Stichting Kinderopvang Vianen stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9 van het privacy reglement van Stichting Kinderopvang Vianen.

 7. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

  Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Stichting Kinderopvang Vianen. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kinderopvang Vianen. Een uitzondering vormt het downloaden en printen van de informatie op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

  Contactgegevens:
  Sportlaan 14, 4131 NN Vianen
  Telefoon: 0347 - 36 66 60
  E-mail: info@kinderopvangvianen.nl
  Bedrijfsgegevens
  KvK-nr.: 41120727
  IBAN: NL73TRIO0198325118